Day 22
Untouched schoolwork.
Day 21
my wallet is better than yours damn right it’s better than yours
Day 20
Click for the outcome.
Day 19

Kabilang sa maraming bagay na nagiging utang ng tao sa kaniyang kapwa tao ang isang uri ng utang na lubhang kaiba. Kaiba, pagkat hindi nasisingil at hindi rin naman lubos na nababayaran, pagkusaan mang bayaran. Hindi nasisingil, pagkat pinapawi ng paniningil na rin ang anyo at halaga ng utang. Hindi lubos na nababayaran, pagkat ang utang na ito ay di-nahahalagahan, ni-nabibilang, ni-natatakal, ni-natataya, ni-nauuri, ni-nasususkat, ni-natitimbang. Anupa’t ang utang na ito, minsang maging utang, ay utang kailaman — hindi ganap na matatakpan, ni matutumbasan, ano man ang gawin ng may-utang sa pinagkautangan. Iyan ay ang utang na loob.
- mula sa Daluyong (Lazaro Francisco)
Day 18
Papa John’s after a visit to the dentist.
Slide Back Home excessive fangirl activities. this is SAPORTA! Theme